Menu Zamknij

Życiem zafascynowani do działania zainspirowani – IV edycja

Zapraszamy podkarpackie Ośrodki Pomocy Społecznej do udziału w programie „Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi – IV edycja.

W okresie 04.01.2022 r. – 31.12.2022 r. nasze Centrum realizuje zadanie publiczne pn. „Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi – IV edycja dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem głównym projektu jest przede wszystkim profilaktyka zachowań ryzykownych związanych
z uzależnieniami behawioralnymi, w tym od Internetu, gier komputerowych, które niepokojąco często, zwłaszcza
w ostatnich miesiącach związanych z pandemią, pojawiają wśród coraz młodszych dzieci i młodzieży. Wspomniana profilaktyka przyczyni się do poprawy ich funkcjonowania psychospołecznego poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych, zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami i wzmocnienie czynników chroniących.

Ponadto projekt ma na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań profilaktyczno –wychowawczych poprzez objęcie wsparciem merytorycznym i psychologicznym rodziców/opiekunów dzieci
i młodzieży biorących udział w zajęciach oraz pracowników podkarpackich OPS.

Program adresowany jest do dzieci i młodzieży będących podopiecznymi Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu woj. podkarpackiego, u których występuje wysokie ryzyko uzależnienia behawioralnego oraz ich rodziców/opiekunów jak też pracujących z nimi pracowników OPS.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

      zajęcia informacyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży

      warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży

indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu (dzieci  i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawców/kierowników placówek)

warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców i wychowawców/ kierowników – psychoedukacja w zakresie profilaktyki i wychowania dzieci i młodzieży

       zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

  indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach socjoterapeutycznych

 

Swoimi działaniami w ramach projektu obejmiemy 8 placówek z terenu woj. podkarpackiego. Zainteresowane udziałem
w projekcie OPS prosimy o zgłaszanie się za pomocą Formularza zgłoszeniowego, mailowo: csp-team@wp.pl bądź telefonicznie: 725-693-082, 721- 027-480.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.