Menu Zamknij

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” s.c. Dec Magdalena, Grabek Małgorzata z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Adama Mickiewicza 11/220, 35-064 Rzeszów,  NIP: 813-36-98-021, REGON: 181166540,  e-mail: csp-team@wp.pl

Cele i podstawy przetwarzania

W ramach prowadzonej działalności będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe i/lub dane osobowe Państwa dzieci – uczestników zajęć/warsztatów wyłącznie na podstawie zapisów obowiązującego od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”).:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej: RODO) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z realizacją umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych  mogą być wyłącznie podmioty, którym jesteśmy zobligowani przekazywać niezbędne informacje na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe pozyskane w związku z realizacją warsztatów, zajęć, eventów, projektów i zadań publicznych na podstawie zawartych porozumień, umów cywilnoprawnych, oświadczeń, deklaracji uczestnictwa, itp. do chwili wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do chwili przedawnienia roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15-21 RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych).

Powyższe prawa przysługują w granicach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.

Polityka Prywatności

Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności – RODO. Każdego użytkownika serwisu  obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.csp-team.pl

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” s.c.  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

W przypadku niezgadzania się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisów i stron www  należących do Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” s.c. oraz nie nabywać  usług oferowanych przez Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” s.c.

Dane Osobowe

W czasie użytkowania serwisów należących do Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” s.c. mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zapisu na zajęcia. Dane, o które będziemy prosić, to w większości przypadków imię i adres e-mail/nr. telefonu. W przypadku formularzy rejestracji do udziału
w szkoleniach/projektach będą Państwo proszeni o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.