Menu Zamknij

Socjoterapia

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI W RAMACH AUTORSKIEGO PROGRAMU "SOCJO - GRUPA"

Socjoterapia jest formą pracy, której zadaniem jest przede wszystkim niesienie pomocy młodzieży w ich rozwoju zarówno osobistym jak i społecznym. Stanowi ona odmianę terapii grupowej, która skierowana jest głównie do dzieci
i młodzieży. Najogólniej mówiąc oddziaływania socjoterapeutyczne to odpowiednio przygotowane i uwzględniające określony cel, metody i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą, które są stosowane najczęściej w aktywnej formie. Ich celem jest doprowadzenie do zmiany bądź modyfikacji ich niepożądanych zachowań.

Za istotę socjoterapii przyjmuje się oddziaływanie grupy na jej poszczególnych członków przy jednoczesnej pomocy ze strony odpowiednio przygotowanego do tej roli dorosłego.

Adresatami oddziaływań socjoterapeutycznych są dzieci i młodzież, które mają problemy szkolne, dzieci nadpobudliwe, posiadające trudności na nauce ze względu na opóźnienia szkolne i dydaktyczne zaniedbanie, upośledzenie umysłowe czy przejawianie agresywnych zachowań. W działaniach socjoterapeutycznych mogą brać udział także te dzieci i młodzież, którzy nie przejawiają żadnych zaburzeń, lecz znajdują się w grupie ryzyka ich wystąpienia zarówno w zakresie funkcjonowania społecznego jak i psychologicznego.

Cele socjoterapii najczęściej sprowadza się do trzech grup:

Cele terapeutyczne – dotyczą dostarczania odpowiednich wzorców zachowań społecznie pożądanych, które umożliwiają ich wypróbowanie i wyćwiczenie oraz odreagowanie napięć emocjonalnych;
Cele edukacyjne – odnoszą się do zapoznają uczestników zajęćz zagadnieniami, które przyczynią się do ułatwienia im społecznego funkcjonowania oraz radzenia sobie z problemami, jak też rozwiązywania sytuacji konfliktowych, rozpoznawania, określania i wyrażania emocji oraz pełnienia określonych ról społecznych;
Cele rozwojowe – wynikają z potrzeb związanychz poszczególnymi etapami rozwojowymi człowieka. Odnoszą się przede wszystkim do zaspokajania potrzeby aktywności ruchowej, poznawczej, a także kontaktu z innymi czy zabawy.

Program socjoterapeutyczny „Socjo-Grupa” stanowi bezpośrednią formę pomocy adresowaną do młodych ludzi borykających się z różnorodnymi problemami osobistymi, a w tym:
nieśmiałością,
zaniżonym poczuciem własnej wartości,
mających trudności z okazywaniem emocji,
mających trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikamii dorosłymi,
sprawiających trudności wychowawcze,
przejawiających zachowania agresywne.

Celem programu jest profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz  poprawa ich psychospołecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i środowisku, w którym przebywają. Poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, zmienią się ich relacje z otoczeniem. Nauczą się również panować nad emocjami i w konstruktywny sposób je rozładowywać.

Podczas zajęć socjoterapeutycznych wykorzystywane są założenia pedagogiki cyrku. Dzięki niej uczestnicy rozwijają umiejętności cyrkowe, interpersonalne jak i osobiste.

Zajęcia w ramach programu mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów edukacyjnych, terapeutycznych i rozwojowych. Na realizację założeń programu składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia, dzięki czemu są one gwarantem: dostarczenia uczestnikom doświadczeń korekcyjnych, odreagowania napięć emocjonalnych, nauki nowych umiejętności psychospołecznych. W pracy z młodymi ludźmi, będą wykorzystywane metody aktywne, wśród nich, m.in.:
metody aktywizujące,
metoda KLANZY,
drama stosowana,
elementy bajkoterapii,
elementy pedagogiki cyrku.

1 zajęcia: 90 min.

Cykl: 12 spotkań warsztatowych

Grupa warsztatowa: 10-14 osób.