Menu Zamknij

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia socjoterapeutyczne „SOCJO – GRUPA”

Warsztaty „Socjo-Grupa” stanowią bezpośrednią formę pomocy adresowaną do młodych ludzi borykających się
z różnorodnymi problemami osobistymi, m.in.: mających trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami
i dorosłymi, z okazywaniem emocji, zaniżonym

poczuciem własnej wartości, z nieśmiałością, sprawiających trudności wychowawcze, przejawiających zachowania agresywne. Celem zajęć jest profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz poprawa ich psychospołecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i środowisku, w którym przebywają. Poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych, asertywności oraz zasad współżycia w grupie, zmienią się ich relacje z otoczeniem. Nauczą się również panować nad emocjami i w konstruktywny sposób je rozładowywać. (Cykl 10-12 spotkań po 90 minut)
Czytaj więcej

WIĘZI BUDUJEMY I WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ POSZUKUJEMY - warsztaty integracyjne

Są nie tylko doskonałym sposobem na poznanie
i budowanie zaufania, otwartości, lecz także gwarancją nauki poprzez zabawę, atrakcyjnego spędzania czasu

wolnego, rozwoju umiejętności społecznych.
Czytaj więcej

PAMIĘĆ, KONCENTRACJA, UWAGA – trening zdolności poznawczych

W programie warsztatów w sposób zabawowy rozwijane są umiejętności związane z zarządzaniem czasem oraz planowaniem nauki własnej. Ponadto uczestnicy zapoznawania są z różnymi, dostosowanymi do wieku,

potrzeb i możliwości technikami zwiększającymi skuteczność uczenia się. Podczas zajęć, oprócz metod aktywizujących stosowane są liczne ćwiczenia: wprowadzające, na przekraczanie linii środka, kreatywne pytania, gimnastyka mózgu i ciała, energizery. Podczas zajęć zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę towarzyszącą nabywaniu nowych umiejętności, indywidualne podejście do każdego ucznia oraz profesjonalny sprzęt i materiały potrzebne do zajęć.
Czytaj więcej

FASCYNACJA I INSPIRACJA – Warsztaty pedagogiki fascynacji (cyrku)

Zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki cyrku mające na celu pobudzenie wyobraźni, rozwijanie inwencji twórczej dzieci, zapewniając tym samym swobodną ekspresję

ruchową, usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Ponadto, dzięki przekraczaniu linii środka, pobudzone zostają obie półkule mózgowe, przez co jednocześnie ćwiczona jest spostrzegawczość oraz koncentracja uwagi. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się m.in.: kręcić talerzami cyrkowymi, poznają tajniki żonglowania (piłeczkami, chustkami, obręczami, maczugami), manipulować flowerstickami i kijami, poi, a także wykonywać proste triki cyrkowe.
Czytaj więcej

ŻONGLOWANIE NIE TYLKO SŁOWAMI – trening efektywnej komunikacji

Komunikacja jest niezbędnym elementem funkcjonowania w społeczeństwie. Znajomość jej zasad znacząco ułatwia nawiązywanie kontaktu z innymi

ludźmi. Dlatego też podczas zajęć, uczestnicy poznają zasady efektywnej komunikacji, bariery komunikacyjne, które utrudniają proces porozumiewania się. W aktywny sposób przećwiczą techniki informacji zwrotnej np. FUO
i kanapkowa. Ponadto poznają tajniki komunikacji pozawerbalnej, która jest nieodłącznym elementem porozumiewania się z innymi ludźmi.
Czytaj więcej

JA - INNI - trening kompetencji społecznych

Podczas prowadzonych warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności wyrażania, rozpoznawania emocji oraz współpracy i otwartości. Udział w zajęciach ułatwi dzieciom i młodzieży adaptację do nowego warunków

środowiska, które nieustannie się zmienia, pomoże również w nawiązywaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi.
Czytaj więcej

ZDROWO ŻYJEMY – ZDROWY STYL ŻYCIA PROMUJEMY - profilaktyka ryzykownych zachowań

- profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych

Zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie sięganiu przez dzieci i młodzież po substancje

psychoaktywne oraz pracę nad fałszywymi przekonaniami i stereotypami dotyczącymi skutków ich spożywania. W ramach tego warsztatu poruszane są tematy: Powody i motywacja do sięgania substancje psychoaktywne przez młodych ludzi Analiza szkodliwość
i oddziaływania substancji psychoaktywnych na organizm człowieka Praca nad mitami dotyczącymi uzależnień Fazy uzależnienia Alternatywne sposoby spędzania czasu
Czytaj więcej

- profilaktyka uzależnień behawioralnych

Zajęcia warsztatowe mają na celu zapobieganie uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci

i młodzieży a szczególnie zagrożeniom płynącym z nowych mediów ( TV, komputer, Internet, gry, telefon, itp.) jak też innych zagrożeń w zależności od potrzeb (zaburzenia odżywania, hazard, pornografia, itp.) Warsztat prowadzony jest w obszarze następujących tematów Emocje
i sposoby odreagowania stresu Diagnoza skali problemu Przyczyny podejmowania zachowań ryzykownych Konsekwencje i straty wynikające z uzależnień behawioralnych Mechanizmy uzależnienia Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu
Czytaj więcej

- profilaktyka agresji
i przemocy w tym cyberprzemocy

Zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie występowaniu agresywnych zachowań wśród dzieci

i młodzieży zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Ukazane zostaną przyczyny nieodpowiedniego zachowania, ich konsekwencje oraz konstruktywne sposoby rozładowywania złości. Warsztat prowadzony jest w obszarze następujących tematów: Emocje – rodzaje, rozpoznawanie, nazywanie
i okazywanie Diagnoza skali problemu Gdzie mieszka złość? Kodeks złości Agresja i przemoc – formy, fakty i mity Cyberprzemoc - mechanizmy i konsekwencje Sposoby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami
Czytaj więcej

Warsztaty BEATBOX - usta i głos mamy więc może coś zagramy…?

Warsztaty beatbox to szereg odpowiednio dobranych adekwatnie do wieku i możliwości rozwojowych grupy ćwiczeń poprawiających poczucie rytmu, nauka tworzenia dźwięków narządami mowy usprawniając tym samym wymowę uczestników. Zajęcia pozwalają na zwiększenie pewności siebie, oswojenie się z wystąpieniami publicznymi raz rozwój kreatywności. Dzieci i młodzież

biorąca udział w zajęciach mają okazję poznać podstawowe dźwięki w beatboxie, stworzą swój pierwszy ,,bit,, oraz poznają historię naśladowania dźwięków
i tworzenia muzyki bez użycia instrumentów.
Czytaj więcej

BARIEROM OGRANICZYĆ SIĘ NIE DAJEMY – WSPÓLNIE JE POKONUJEMY - warsztaty
z podstaw pracy z osobami
z niepełnosprawnością

Podczas zajęć w sposób praktyczny uczestnicy doświadczą z jakimi problemami borykają się osoby
z niepełnosprawnością, nauczą się postępowania

z osobami niepełnosprawnymi: ruchowo, intelektualnie, niesłyszącymi, niewidomymi oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zdobędą również umiejętności z zakresu asekuracji, obsługi wózka inwalidzkiego, opieki oraz wspólnego uczestnictwa
w zabawach i podczas zajęć sportowych.
Czytaj więcej

KONFLIKT POKONUJEMY – DRAMĄ SIĘ POSŁUGUJEMY - warsztaty z wykorzystaniem metody dramy stosowanej

Zajęcia bazujące na improwizacji, które angażują 3 sfery osobowości: intelekt, ciało, emocje. Drama pozwala rozładować drzemiące w każdym z nas emocje na

poziomie grupowym i indywidualnym. Uczy radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz sprzyja rozwojowi kapitału społecznego. Wykorzystywanie metody dramy stosowanej pozwala każdemu bez wyjątku "wejść w role". Dodając do tego etiudy teatralne, rozgrzewki aktorskie, młodzież ma możliwość docenienia roli współpracy, konstruktywnego rozwiązywania sporów na różnych płaszczyznach, a także wykształcenia u siebie empatii oraz wyrażania swoich potrzeb i emocji.
Czytaj więcej

SWOJE SCHEMATY PORZUCAMY – W ŻYCIU TWÓRCZO
I KREATYWNIE DZIAŁAMY! - trening twórczości i kreatywności

To przestrzeń do zarówno indywidualnego jak
i grupowego działania bazującego na nadawaniu nowego znaczenia przedmiotom, tworzeniu metaforycznych

rozwiązań, historii, itp. W programie zajęć zastosowane zostaną różnorodne metody z wykorzystaniem m.in. kart dialogowych, praca z bajką, łamigłówki grupowe, kuferek pomysłów oraz różnorodne gry i ćwiczenia rozwijające współpracę, motorykę małą i dużą, tradycyjne w gry w przestrzennej formie
Czytaj więcej

LIDER WOLONTARIATU – rozwijanie umiejętności liderskich członków Szkolnych Kół Wolontariatu

Tematyka warsztatów obejmować będzie zagadnienia
z zakresu kompetencji liderskich, społecznych a w tym: komunikacji interpersonalnej, współpracy, zarządzania

sobą w czasie, zespołem oraz asertywności, negocjacji
i mediacji rówieśniczej, wolontariatu, itp. Tematyka warsztatów zostanie dostosowana do potrzeb
i możliwości grupy. Rozwijanie podczas zajęć kompetencji liderskich pozwoli uczniom na rozwój ich umiejętności społecznych, takich jak komunikacja czy współpraca. Ponadto uczniowie nabędą umiejętności z zakresu negocjacji i mediacji rówieśniczej, przez co będą mogli zostać zaangażowani do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, uczestnicząc w łagodzeniu sporów bez użycia siły fizycznej i stosowania agresji czy przemocy.
Czytaj więcej

Warsztaty Grywalizacji i gier planszowych

Warsztaty z grami planszowymi i towarzyskimi w roli głównej. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zagrania w mniej lub bardziej znane gry planszowe, poznać zasady i mechanizmy gier komputerowych oraz tajniki tego w jaki sposób wyciągnąć

określone elementy z wirtualnych gier do świata realnego i wspólnie stworzyć własną grę planszową. Warsztaty stanowią element treningu kreatywności, gdzie dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom doskonalone będą umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia
i działania. Efektem realizowanych zajęć będzie wypracowanie przez uczestników gry oraz samodzielne sformułowanie zasad i jej przebiegu.
Czytaj więcej