Menu Zamknij

Kompleksowe wsparcie dla szkół podstawowych i średnich w roku 2022 – oferta działań

Rok 2022 jest czasem pełnym przemian, a co za tym idzie, pełnym wymagań i wyzwań wobec pedagogów, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. W odpowiedzi na rosnące potrzeby i podjęcie próby odnalezienia się w natłoku zmieniającego się świata, ciągłej niepewności wynikającej z sytuacji ogólnoświatowej proponujemy szereg działań mających objąć kompleksowym wsparciem zarówno członków Rad Pedagogicznych, jak też Uczniów i Rodziców.

Proponowane zajęcia, warsztaty mają na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii, długotrwałej izolacji, nauczania zdalnego, do których należą przede wszystkim: trudności w relacjach z innymi, obniżony poziom zdolności poznawczych: pamięci, uwagi, koncentracji, poczucie osamotnienia i niezrozumienia. Z drugiej strony proponowane działania mają na celu wsparcie
w tworzeniu nowego środowiska szkolnego – nowego, gdyż realizowanego w formie stacjonarnej, jak też
w burzliwie przemieniającej się sytuacji związanej wybuchem wojny na Ukrainie. Ze względu na stopniowe włączanie do szkół przybyłych do Polski ukraińskich dzieci konieczne jest przygotowanie i stworzenie przestrzeni do wzajemnej otwartości i dialogu prowadzących do budowania relacji opartych na empatii, akceptacji i szacunku.

Sytuacja, w jakiej się znajdujemy generuje liczne napięcia, stres. Z tego względu w zachowaniu zarówno dzieci
i młodzieży, jak też samych osób dorosłych, obserwujemy pojawianie się wielu niepokojących sygnałów, które mogą świadczyć o trudnościach w radzeniu sobie z emocjami, podejmowaniu ryzykownych zachowań, a u pracowników oświaty – wypalenia zawodowego. Bardzo ważna jest profilaktyka i edukacja w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami. Dlatego poprzez działania warsztatowe chcemy dostarczyć wielu przydatnych w codziennym życiu narzędzi, które pozwolą zapobiec negatywnym skutkom obecnych czasów.

Oferta proponowanych szkoleń, wykładów i zajęć powstała w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rekomendacje MEiN w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w  związku
z eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie i przybywaniem na teren Polski ukraińskich uchodźców.