Menu Zamknij

Powrót do szkoły… warsztaty integracyjne oraz wspierające rozwój zdolności poznawczych i kompetencje społeczne

Powrót do rzeczywistości szkolnej po wakacjach oraz długim okresie nauczania zdalnego stawia przed szkołą wiele wyzwań. Pierwszym z nich jest utworzenie na terenie szkoły bezpiecznej przestrzeni do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Sytuacja pandemiczna spowodowała znaczne utrudnienia w zakresie pracy, nauki, spotkań towarzyskich, celebrowania różnych uroczystości, jak też realizowania pasji i zainteresowań, co na dłuższą metę prowadzi do wzrostu biernych form spędzania czasu wolnego i zwiększenia ryzyka występowania wysokiego poziomu stresu i braku możliwości konstruktywnych form jego rozładowania.

Jak wskazują badania Berinato, i Taha, (2020), ta wyciskająca głębokie piętno w psychice każdego człowieka sytuacja może prowadzić do poczucia pustki, a nawet utraty sensu życia, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Coraz powszechniejszy staje się problem zaniku umiejętności społecznych. Brak bezpośredniej relacji z rówieśnikami i odpowiedniej ilości ruchu znacznie wpłynął na samopoczucie, a z czasem rodzi problemy w komunikacji i nawiązywaniu nowych relacji, czego doświadczamy prowadząc różnego typu zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Wielu młodych ludzi przejawia brak aktywności, agresję, w tym cyberagresję, problemy w relacjach z rodziną i rówieśnikami, niedocenianie tego co się ma i czym się dysponuje. Ogromnym problemem jest kwestia koncentracji uwagi w świecie realnym, który pozbawiony jest „ekranowego bodźcowania” układu nerwowego uczniów. Świat książek, zeszytów, konieczność siedzenia w ławce stanowi dla dzieci i młodzieży znaczne wyzwanie, z którym nie zawsze są w stanie sobie poradzić. Określane jako niewłaściwe, przeszkadzające zachowanie uczniów nie jest wynikiem ich złej woli, lecz często jest wyrazem próby poradzenia sobie ze spadającym poziomem koncentracji uwagi. Wynika to z naturalnej niezdolności ludzkiego mózgu do przyswajania wiedzy w sposób podający (wykładowy), a ten rodzaj nauczania znacznie przeważał, na co wskazują zarówno sami nauczyciele jak i uczniowie. Jak wskazują liczne
badania, nasze mózgi są w stanie utrzymywać wysoki poziom koncentracji zaledwie przez 12 minut a nie 45 minut. By „wytrwać” podczas zajęć konieczne jest podejmowanie różnych czynności mających na celu stymulację mózgu poprzez podejmowanie aktywności fizycznej, wykonywanie innych, przykuwających uwagę zadań, ćwiczeń. Zdecydowana większość uczniów usiłowała poradzić sobie ze spadkiem koncentracji poprzez granie w gry, czatowanie, wykonywanie obowiązków domowych, sen. Okres nauki zdalnej w znacznej mierze osłabił możliwości percepcyjne uczniów.

Lista konsekwencji nauczania zdalnego jest długa i będzie większa, gdyż jeszcze wiele skutków mających długotrwały charakter stopniowo będzie się ujawniać. Bez względu na to jak długa będzie ta lista konieczne jest możliwie jak najwcześniejsze podjęcie kompleksowych działań zmierzających do zniwelowania zaistniałych problemów oraz udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży w zakresie rozwijania ich psychospołecznych kompetencji.

Wychodząc naprzeciw obserwowanym przez nas potrzebom wzmocnienia więzi pomiędzy uczniami jak też znacznie osłabionych w wyniku zbyt długiego spędzania czasu przed różnego typu ekranami (komputer, telefon, tablet) zdolności poznawczych, w tym: pamięci, uwagi, koncentracji, spostrzegawczości oraz kompetencji społecznych proponujemy realizację działań dla uczniów i nauczycieli mających na celu rozwój kompetencji kluczowych sprzyjających kształtowaniu umiejętności efektywnego uczenia się.

Energizery – praktyczne warsztaty dla Rad Pedagogicznych, dzięki którym nauczyciele będą w stanie utrzymać jak najdłużej i stymulować koncentrację uwagi uczniów. W programie szereg ćwiczeń, technik dostosowanych do różnych grup wiekowych uczniów, które mogą być stosowane podczas każdego przedmiotu nauczania jak też godzin wychowawczych, lekcji wychowania fizycznego czy przerw. Celem szkolenia jest zwiększenie wachlarza narzędzi do twórczej i efektywnej pracy z uczniami podczas oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.

Trening zdolności poznawczych – to dwugodzinne warsztaty, podczas których uczniowie w sposób aktywny poznają techniki zwiększające efektywność procesu uczenia się, mnemotechniki oraz ćwiczenia koordynacyjne pozwalające na zaangażowanie obu półkul mózgowych.
Aktywna, angażująca wszystkich forma zajęć bazuje na założeniach neurodydaktyki, pedagogiki fascynacji (cyrku) i grywalizacji jako trzech intensywnie rozwijających się współcześnie metod pracy. Dzięki poprawie zdolności poznawczych przyczyniających się do zwiększenia efektywności uczenia się warsztaty stanowią element profilaktyki uniwersalnej zapobiegającej występowaniu ryzykownych zachowań wśród uczniów.

Trening kompetencji społecznych – to zajęcia realizowane w formie jednego bądź cyklu spotkań, których celem jest diagnoza poziomu umiejętności społecznych, ról społecznych w klasie oraz realizacja ćwiczeń, zadań rozwijających umiejętność współpracy, komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów oraz rozpoznawania i okazywania emocji, zwłaszcza złości, smutku. Warsztaty stanowią formę profilaktyki ryzykownych zachowań wśród uczniów, przeciwdziałania agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.

Warsztaty integracyjne – to dwu-, trzygodzinne zajęcia warsztatowe, podczas których uczniowie wezmą udział w dostosowanym do wieku, potrzeb i możliwości grupy cyklu zadań i ćwiczeń doskonalących umiejętność współpracy i współdziałania, budujących zaufanie, trwałe więzi oraz tworzących zasady efektywnej współpracy zespołu klasowego. Realizujemy także wyjazdowe/stacjonarne warsztaty integracyjne dla Rad Pedagogicznych oraz warsztaty szkoleniowe dla Pedagogów, Nauczycieli i Wychowawców, z zakresu prowadzenia zajęć integracyjnych – kuferek pełen pomysłów na zajęcia integracyjne rozwijające współpracę, trwałe więzi i efektywne zasady dla zespołu klasowego.

W programie szkoleń warsztatowych dla Rad Pedagogicznych jak też zajęć warsztatowych dla
uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich znajduje się szereg praktycznych ćwiczeń, zadań bazujących na założeniach innowacyjnych i tradycyjnych metod pracy z grupą, a w tym: pedagogiki fascynacji (cyrku), socjoterapii, gamifikacji, dramy stosowanej, cyklu Kolba.

Informacje i rezerwacje terminów:
tel. 725-693-082, 721-027-480
e-mail: csp-team@wp.pl
https://www.facebook.com/centrumTeam/