Menu Zamknij

Zainspirowani do działania

2018 – „Zainspirowani do działania” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi – II edycja. Zadanie publiczne dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Projekt realizowany od stycznia 2018 do grudnia 2018. Projekt zakładał realizację działań na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do podkarpackich placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, profilaktyczno – wychowawczych oraz domów dziecka: łącznie 8 placówek: 6 świetlic oraz 2 domy dziecka z terenu woj. podkarpackiego. Dzieci 
i młodzież wzięli udział w cyklu zajęć informacyjno – edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, cyklu warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz konsultacjach psychologicznych i zajęciach socjoterapeutycznych. W ramach projektu wsparciem psychologicznym oraz metodycznym objęci zostali także rodzice/opiekunowie oraz pracownicy placówek, którzy wzięli udział w konsultacjach psychologicznych oraz warsztatach metodycznych.

W ramach zadania publicznego opracowana została broszurka informacyjna nt. uzależnień behawioralnych: