Menu Zamknij

„Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani…” – Podsumowanie działań

W okresie 04.01.2022 r. – 31.12.2022 r. nasze Centrum realizowało zadanie publiczne pn. „Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi – IV edycja dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem głównym projektu była przede wszystkim profilaktyka zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami behawioralnymi, w tym od Internetu, gier komputerowych, które niepokojąco często, zwłaszcza w ostatnich miesiącach związanych z pandemią, pojawiają wśród coraz młodszych dzieci i młodzieży. Wspomniana profilaktyka przyczyniła się do poprawy ich funkcjonowania psychospołecznego poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych, zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami
i wzmocnienie czynników chroniących.

Ponadto projekt miał na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań profilaktyczno – wychowawczych poprzez objęcie wsparciem merytorycznym i psychologicznym rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach oraz pracowników podkarpackich OPS.

 

Program adresowany był do dzieci i młodzieży będących podopiecznymi 8 Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu woj. podkarpackiego, u których występowało wysokie ryzyko uzależnienia behawioralnego oraz ich rodziców/opiekunów jak też pracujących z nimi pracowników OPS.

W ramach projektu przeprowadzone zostały:

·         zajęcia informacyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży

·         warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży

·  indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu (dzieci  i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawców/kierowników placówek)

·  warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców i wychowawców/ kierowników – psychoedukacja w zakresie profilaktyki i wychowania dzieci i młodzieży

·        zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

·    indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach socjoterapeutycznych

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z naszych działań: