Menu Zamknij

Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani

Zapraszamy podkarpackie Ośrodki Pomocy Społecznej do udziału w programie „Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi – III edycja

W okresie 04.05.2021 r. – 31.12.2021 r. nasze Centrum realizuje zadanie publiczne pn. „Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi – III edycja dofinansowany z Funduszu Rozwiązania Problemów Hazardowych Ministra Zdrowia pozostających w dyspozycji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem głównym projektu jest przede wszystkim profilaktyka zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami behawioralnymi, w tym od Internetu, gier komputerowych, które niepokojąco często, zwłaszcza w ostatnich miesiącach związanych z pandemią, pojawiają wśród coraz młodszych dzieci i młodzieży. Wspomniana profilaktyka przyczyni się do poprawy ich funkcjonowania psychospołecznego poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych, zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami i wzmocnienie czynników chroniących. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań profilaktyczno – wychowawczych poprzez objęcie wsparciem merytorycznym i psychologicznym rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach oraz pracowników podkarpackich OPS.

Program adresowany jest do dzieci i młodzieży będących podopiecznymi Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu woj. podkarpackiego, u których występuje wysokie ryzyko uzależnienia behawioralnego oraz ich rodziców/opiekunów jak też pracujących z nimi pracowników OPS.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

 zajęcia informacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

  warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży

  indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu

  warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców

  warsztaty dla pracowników OPS – psychoedukacja w zakresie profilaktyki i metod pracy

  zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

  indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów uczestników zajęć

socjoterapeutycznych

Swoimi działaniami w ramach projektu obejmiemy 6 placówek z terenu woj. podkarpackiego. Zainteresowane udziałem w projekcie OPS prosimy o zgłaszanie się za pomocą Formularza zgłoszeniowego, mailowo: csp-team@wp.pl bądź telefonicznie: 725-693-082, 721- 027-480. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 maja 2021 lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.