Menu Zamknij

Z pomocą rodzinie

W latach 2018 r. – 2020 r. realizowane były działania w ramach projektu pn. „Z pomocą rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na lata 2018-2020. Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil oraz Gminą Przeworsk.

Projekt miał na celu objęcie wsparciem 40 rodzin: 120 uczestników dorosłych i dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przeworsk, poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych, w tym usług środowiskowych, opiekuńczych. 
Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego, a także mieli możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach z zakresu kompetencji społecznych.
Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w umiejętności społeczne, rodzicielskie, specjalistyczne. Projekt stanowił także przestrzeń do podniesienia kompetencji zawodowych niektórych rodziców. Rodziny, objęte działaniami w ramach projektu mogły korzystać z punktu konsultacyjnego, w którym dyżury pełnili specjaliści; prawnik, psycholog czy mediator.