Menu Zamknij

W poszukiwaniu życiowych inspiracji

– 2019 r. – W poszukiwaniu życiowych inspiracji … – program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży– II edycja dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.  Zadanie publiczne realizowane było od 1.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Działania skierowane były dla  dzieci i młodzieży a także ich rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz uczniów szkół z terenu woj. podkarpackiego. Jego celem była profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników zajęć poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami. W celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań profilaktyczno-wychowawczych wsparciem zostali objęci rodzice/ opiekunowie dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych. W ramach projektu prowadzone były: zajęcia socjoterapeutyczne z podziałem na trzy grupy wiekowe (7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat), zajęcia warsztatowe rozwoju osobistego dla młodzieży (17-19 lat), indywidualne konsultacje metodyczne dla rodziców/ opiekunów dzieci i młodzieży.