Menu Zamknij

Zajęcia wspierające dla uczniów

Stopniowy powrót uczniów do szkoły wymusza konieczność podejmowania przez szkoły działań mających na celu minimalizowanie skutków nauczania zdalnego poprzez realizację działań profilaktycznych jak i wdrażających do podejmowania przez dzieci i młodzież nauczania w trybie stacjonarnym.

Kluczowym zadaniem w obecnych czasach jest kompleksowe wsparcie uczniów w powrocie do szkoły, mające na celu zapewnienie uczniom pomocy w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na co wskazuje projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt zakłada możliwość realizacji na terenie każdej ze szkół dodatkowych zajęć, które pozwolą uczniom wdrożyć się do stacjonarnego trybu nauczania, jak też wyrównać pewne braki czy wzmocnić kompetencje związane z uczeniem się.

Sytuacja epidemiczna w kraju wymusiła konieczność przeniesienia procesu nauczania i uczenia się w zupełnie inny tryb funkcjonowania: z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne. Ten tryb pracy z jednej strony umożliwił kontynuowanie procesu nauczania, a z drugiej znacznie wpłynął na zmniejszenie efektywności nauczania, obniżenie poziomu nauki jak też osłabienie podstawowych kompetencji społecznych czy zdolności poznawczych.

Najczęściej wskazywanym problemem – konsekwencją nauczania zdalnego – jest pogorszenie stanu psychicznego wielu młodych ludzi, co widoczne jest zwłaszcza u nastolatków. Znacznie wzrosła liczba nastoletnich pacjentów zgłaszających się po pomoc psychologiczną czy psychiatryczną. Jak zauważa psycholog dr Marta Znajmiecka z Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego w kwestii skutków długotrwałego nauczania zdalnego, wskazuje ona przede wszystkim na szkody w zdrowiu psychicznym. Stanowi to szeroki wachlarz potrzeb, a co za tym idzie konieczności udzielenia uczniom wsparcia psychologicznego czy terapeutycznego. Młodzi ludzie deklarowali złe samopoczucie, zaburzenia psychiczno-somatyczne czy też depresyjne. 13% nastolatków wskazywało, że pogorszyły
się ich relacje z rodzicami i opiekunami a także z wychowawcami czy nauczycielami.

Konsekwencje nauczania zdalnego obejmują powstałe lub pogłębiające się trudności w zakresie psychospołecznego funkcjonowania młodego pokolenia, a więc skutki w obszarze kompetencji społecznych: komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania relacji, rozwiązywania konfliktów jak też wyrażania i odczytywania stanów emocjonalnych swoich i innych. Te trudności łączą się z kilkumiesięcznym brakiem bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, czego doświadczyło niespełna 10% nastolatków, a zdecydowana większość miała ten kontakt znacznie ograniczony. Obok tych trudności istotne jest także zwrócenie uwagi na zmniejszenie efektywności nauki oraz osłabienie zdolności poznawczych. Wynika to z naturalnej niezdolności ludzkiego mózgu do przyswajania wiedzy w sposób podający (wykładowy), a ten rodzaj nauczania znacznie przeważał, na co wskazują zarówno sami nauczyciele jak i uczniowie. Jak wskazują liczne badania, nasze mózgi są w stanie utrzymywać wysoki poziom koncentracji zaledwie przez 12 minut a nie 45 minut. By „wytrwać” podczas zajęć konieczne jest podejmowanie różnych czynności mających na celu stymulację mózgu poprzez podejmowanie aktywności fizycznej, wykonywanie innych, przykuwających uwagę zadań, ćwiczeń. Zdecydowana większość uczniów usiłowała poradzić sobie ze spadkiem koncentracji poprzez granie w gry, czatowanie, wykonywanie obowiązków domowych, sen. Okres nauki zdalnej w znacznej mierze osłabił możliwości percepcyjne uczniów (coraz więcej dzieci i młodzieży wykazuje pogorszenie wzroku – o czym z kolei alarmują okuliści).

Lista konsekwencji nauczania zdalnego jest długa i będzie większa, gdyż jeszcze wiele skutków mających długotrwały charakter stopniowo będzie się ujawniać. Bez względu na to jak długa będzie ta lista konieczne jest możliwie jak najwcześniejsze podjęcie kompleksowych działań zmierzających do zniwelowania zaistniałych problemów oraz udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży w zakresie rozwijania ich psychospołecznych kompetencji.

Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom oferujemy realizację zajęć wspierających dla uczniów, które pomogą im w rozwijaniu koniecznych do prawidłowego funkcjonowania kompetencji społecznych i poznawczych. Wsparcie w tych obszarach pozwoli na stopniowe zaspokajanie potrzeb uczniów, zwiększenie efektywności ich nauki, wzbudzenie motywacji oraz poprawę samopoczucia psychicznego.

Trening zdolności poznawczych – to dwugodzinne warsztaty, podczas których uczniowie w sposób aktywny poznają techniki zwiększające efektywność procesu uczenia się, mnemotechniki oraz ćwiczenia koordynacyjne pozwalające na zaangażowanie obu półkul mózgowych. Aktywna, angażująca wszystkich forma zajęć bazuje na założeniach neurodydaktyki, pedagogiki fascynacji (cyrku) i grywalizacji jako trzech intensywnie rozwijających się współcześnie metod pracy.

Trening kompetencji społecznych – to zajęcia realizowane w formie jednego bądź cyklu spotkań, których celem jest diagnoza poziomu umiejętności społecznych, ról społecznych w klasie oraz realizacja ćwiczeń, zadań rozwijających umiejętność współpracy, komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów oraz rozpoznawania i okazywania emocji, zwłaszcza złości, smutku.

Informacje i rezerwacje terminów:
tel. 725-693-082, 721-027-480
e-mail: csp-team@wp.pl
https://www.facebook.com/centrumTeam/