Menu Zamknij

W poszukiwaniu życiowych inspiracji…

W okresie od września 2019 r. do grudnia 2019 r. będziemy realizować działania dla dzieci i młodzieży a także ich rodziców w ramach II edycji zadania publicznego pn. W poszukiwaniu życiowych inspiracji … – program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Program skierowany jest ze szczególnym uwzględnieniem podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz uczniów szkół z terenu woj. podkarpackiego. Jego celem jest profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników zajęć poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami. W celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań profilaktyczno-wychowawczych wsparciem zostaną objęci rodzice/ opiekunowie dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych.

W ramach projektu prowadzone będą:

– zajęcia socjoterapeutyczne z podziałem na trzy grupy wiekowe (7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat)

– zajęcia warsztatowe rozwoju osobistego dla młodzieży (17-19 lat)

– indywidualne konsultacje metodyczne dla rodziców/ opiekunów dzieci i młodzieży.

Bieżące informacje z realizacji działań w ramach projektu na naszym fanpage na Facebook.com oraz na Wydarzeniu