Menu Zamknij

Nasze działania

Aktualne

Centrum Socjo – Pedagogiczne “Team” s.c. realizuje projekt pn. „Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych…

Od listopada 2018 r. realizujemy działania w ramach projektu pn. „Z pomocą rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na lata 2018-2020. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil oraz Gminą Przeworsk.

2019 r. – Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi  – zadanie publiczne dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających  w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Termin realizacji zadania publicznego: 2.01.2019 r. – 31.12.2019 r.. Działania skierowane były do dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej.

W ramach projektu, na terenie 8 ośrodków pomocy społecznej z terenu woj. podkarpackiego odbędą się następujące działania:
zajęcia informacyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej pn. Już teraz wiemy- zdrowo żyjemy!
warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej pn. We własny rozwój wkręceni – życia nie marnujemy
warsztaty umiejętności psychospołecznych i umiejętności wychowawczych dla rodziców/ rodziców zastępczych psychoedukacja w zakresie profilaktyki i wychowania dzieci i młodzieży
warsztaty umiejętności psychospołecznych asystentów rodziny/ pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej – psychoedukacja w zakresie profilaktyki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą
indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu (dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Wybrane dzieci i młodzież – uczestnicy ww. zajęć wzięły udział w cyklu  zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci  i młodzieży pn. „Zainspiruj się do aktywnego życia” – dzieci w wieku w 2 grupach wiekowych.

Bieżące informacje z realizacji działań w ramach projektu na naszym fanpage na Facebook.com oraz na Wydarzeniu

Zrealizowane

– 2019 r. – W poszukiwaniu życiowych inspiracji … – program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży – II edycja dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.  Zadanie publiczne realizowane było od 1.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Działania skierowane były dla  dzieci i młodzieży a także ich rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz uczniów szkół z terenu woj. podkarpackiego. Jego celem była profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników zajęć poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami. W celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań profilaktyczno-wychowawczych wsparciem zostali objęci rodzice/ opiekunowie dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych. W ramach projektu prowadzone były: zajęcia socjoterapeutyczne z podziałem na trzy grupy wiekowe (7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat), zajęcia warsztatowe rozwoju osobistego dla młodzieży (17-19 lat), indywidualne konsultacje metodyczne dla rodziców/ opiekunów dzieci i młodzieży.

2018 – „W poszukiwaniu życiowych inspiracji … – program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży” dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Projekt realizowany w terminie 1.09.2018 – 31.12.2018

Celem głównym projektu była profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych
z uzależnieniami behawioralnymi oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników zajęć poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami
i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami. Ponadto projekt miał na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań profilaktyczno-wychowawczych poprzez objęcie wsparciem metodycznym rodziców/opiekunów biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych dzieci
i młodzieży. Program adresowany był do 40 dzieci i młodzieży w 4 kategoriach wiekowych:
– 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat,  17-19 lat. Wsparciem zostali objęci również rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia socjoterapeutycznych.

2018 – „Zainspirowani do działania” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi – II edycja. Zadanie publiczne dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Projekt realizowany od stycznia 2018 do grudnia 2018. Projekt zakładał realizację działań na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do podkarpackich placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, profilaktyczno – wychowawczych oraz domów dziecka: łącznie 8 placówek: 6 świetlic oraz 2 domy dziecka z terenu woj. podkarpackiego. Dzieci
i młodzież wzięli udział w cyklu zajęć informacyjno – edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, cyklu warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz konsultacjach psychologicznych i zajęciach socjoterapeutycznych. W ramach projektu wsparciem psychologicznym oraz metodycznym objęci zostali także rodzice/opiekunowie oraz pracownicy placówek, którzy wzięli udział w konsultacjach psychologicznych oraz warsztatach metodycznych.

W ramach zadania publicznego opracowana została broszurka informacyjna nt. uzależnień behawioralnych:

2017 – „Zainspirowani do działania” – program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi. Zadanie publiczne dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Projekt zakładał realizację działań na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do podkarpackich placówek wsparcia dziennego w tym świetlic pozaszkolnych. Projekt realizowany był w 2 edycjach, w których łącznie wzięło udział 8 placówek z terenu powiatu rzeszowskiego. Dzieci i młodzież wzięli udział w cyklu zajęć informacyjno – edukacyjnych
z zakresu profilaktyki uzależnień, cyklu warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz zajęciach socjoterapeutycznych. W ramach projektu wsparciem psychologicznym oraz metodycznym objęci zostali także rodzice/opiekunowie oraz pracownicy świetlic.

2017 – “Zainspiruj się do życia” – program działań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem
i innymi uzależnieniami behawioralnymi – II edycja
dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Celem głównym projektu była profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych
z uzależnieniami behawioralnymi oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników zajęć poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami
i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Ponadto projekt miał także na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań profilaktyczno – wychowawczych poprzez objęcie wsparciem rodziców/ opiekunów  dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach dzieci i młodzieży.

2016 – “Zainspiruj się do życia” – program działań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem
i innymi uzależnieniami behawioralnymi
dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Celem głównym projektu była profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych
z uzależnieniami behawioralnymi oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników zajęć poprzez nabycie podstawowych umiejętności społecznych oraz zasad współżycia w grupie, poprawę relacji z rówieśnikami
i osobami dorosłymi, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Ponadto projekt miał także na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań profilaktyczno – wychowawczych poprzez objęcie wsparciem psychologicznym rodziców/ opiekunów i wychowawców biorących udział w zajęciach dzieci i młodzieży.

Od 2015 – realizacja autorskiego programu zajęć socjoterapeutycznych pn. „Socjo-Grupa” i „Zainspirowani do działania” dla dzieci i młodzieży. Programy zakładają realizację zajęć w formie 10-12 spotkań dla dzieci i młodzieży
w różnych kategoriach wiekowych. Program zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości każdej z grup obejmuje m.in.: pracę z emocjami, rozwijanie kompetencji społecznych: komunikację, współpracę oraz rozwijanie zdolności poznawczych: pamięć, uwaga, koncentracja oraz koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” jako Partner w realizacji następujących działań:

2018 –2019 – „Szkoła Animatorów Lokalnych – Przestrzeń Inspiracji Społecznej” – zadanie publiczne dofinansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediacyjno – Edukacyjno – Familiologicznym PROSPECTUS

2017/2018 – „Zajęcia dodatkowe mega rozwojowe” – projekt dofinansowany przez Fundację PZU realizowany we współpracy z Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL

2017- „LIDER – Lokalne Inicjatywy Drogą Efektywnego Rozwoju” zadanie publiczne dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA

2017 – „Zainspirowani do działania – program profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży” zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Wydziału zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA

2017 „Już teraz wiemy – zdrowy styl życia promujemy!” zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji
i Rozwoju PERSPEKTYWA

2017 – cykl szkoleń pn. Praca z młodzieżą w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Zadanie publiczne realizowane we współpracy z Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznym SELF s.c.

2016 – cykl szkoleń w ramach zadania publicznego pn. Klanzowy Klub Animatorów Kulturalno – Oświatowych KAK(a)O” – zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA – Koło w Rzeszowie.

2016 „Od pedagogiki fascynacji do efektywnej edukacji” dofinansowanego z budżetu Podkarpackiego Kuratorium
w Rzeszowie w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zadanie publiczne realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA

2016„Zdrowo żyjemy – zdrowy styl życia promujemy – profilaktyka i animacja w oddziaływaniach rzeszowskich świetliczadanie publiczne dofinansowane z budżetu Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszów. Projekt realizowany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA – Koło w Rzeszowie.

2015„Sarzyński Uniwersytet Kompetencji Społecznych” zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Sarzyna  w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2015 – „Zajęcia socjoterapeutyczne z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” w świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie.  .